T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal, Eczacılık Birimi

Güncelleme Tarihi: 09/11/2018

Ağız ve Diş Sağlığı Birimi

Görev Tanımı

1-   Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek, hizmetleri izlemek, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçlarını planlamak, Bakanlığa göndermek.

2- Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarının ve diş protez laboratuvarlarının mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, mevzuata uymayanları ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açmak, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,

3-  İzinsiz ve/veya yetkisiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikayetleri değerlendirmek ve gerekli yaptırımları uygulamak,

4- Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

5-  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Form ve Dökümanlar


1- ACİL SETİNDE BULUNMASI GEREKENLER LİSTESİ

2- ADSM AÇMA BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

3- AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ

4- BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ CİHAZ LİSTESİ

5- GENEL ANESTEZİ ÜNİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM LİSTESİ

6- MUAYENEHANE BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

7- POLİKLİNİK AÇMA BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

8- SAĞLIK KURULUŞUNUN DEVRİNDE RUHSATNAME İÇİN GEREKLİ BELGELER

9- SAĞLIK KURULUŞUNUN KAPATILMAK İSTENMESİ HALİNDE İSTENECEK BELGELER

10- SEDASYON VE GENEL ANESTEZİ BİRİMİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM İLE İLAÇ LİSTESİ


Eczacılık Birimi

Görev Tanımı

 

1-   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev alanına giren ilaç ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması, kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

2-   Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarının uygulanmasını denetlemek,

3-   Görev alanına giren ilaç ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilaç ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,

4-   Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak,

5- Görev alanına giren ilaç ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

6-   Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,

7-   İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde takip etmek,

8-   Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlemek, faaliyetlerini izlemek, denetlemek,

9-   Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarlar ile kontrole tabi müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek, düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak,

10- Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kan ürünlerine mahsus reçetelerin sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı ile hemofili teşhisli hastalara hemofili takip karnesi düzenlemek,

11-   Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

12-   Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

13-   İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Form ve Dökümanlar

 

1-Eczane Açılışı, Gerekli Belgeler ve Matbu Formlar için Tıklayınız

2-Eczane Nakli, Gerekli Belgeler ve Matbu Formlar için Tıklayınız

3-Eczane Devri, Gerekli Belgeler ve Matbu Formlar için Tıklayınız

4-Vereseli Eczane İşlemleri, Gerekli Belgeler ve Matbu Formlar için Tıklayınız

5-Eczane Mesul Müdür İşlemleri ve Gerekli Belgeler için Tıklayınız

6-Aktar-Baharatçı Açılış Müracaatı ve Gerekli Belgeler için Tıklayınız

7-Özel Hastanelerde Eczane Açılması ve Gerekli Belgeler için Tıklayınız

8-Özel Hastane Eczanesinde Mesul Müdür Tayini, Gerekli Belgeler ve Matbu Formlar için Tıklayınız

9-Aile Hekimliği Kırmızı Reçete veya Yeşil Reçete Talep Dilekçesi için Tıklayınız

10-Eczane Tadilatı ve Eczane Tadilatında Gerekli Belgeler için Tıklayınız

11-Eczanenin Kapatılması, Ruhsat İptali Halinde İstenen Belgeler ve Matbu Formlar için Tıklayınız

12-Ecza Deposu Mesul Müdür Değişikliğinde İstenen Belgeler ve Matbu Formlar için Tıklayınız

13-Ecza Deposu Naklinde İstenen Belgeler için Tıklayınız

14-Ecza Deposu Açılışında İstenen Belgeler için Tıklayınız

15-Medikal Gaz Üretim veya Dolum Tesisi Müracaatı ve İstenen Belgeler için Tıklayınız

16-Medikal Gaz Satış Yeri ve Depolama – Satış Tesisi ile İstenen Belgeler için Tıklayınız

17-Karekod Eczane Bilgi Sistemi Formu için Tıklayınız

18-Ecza Deposu Ruhsatı Verirken Aranan Hususlar için Tıklayınız

19-Eczane Denetim Formu, Bulundurulması Zorunlu İlaçlar ve Zorunlu İlaç Müstahzarları için Tıklayınız

20-Hemofili Bildirim Formu, Son Kullanma Tarihi Dolmuş Uyuşturucu-Psikotrop İlaçların İmha Dilekçesi ve Eczacılık Formu  için Tıklayınız

21-Eczane Ruhsatı Verilirken Aranan Hususlar için Tıklayınız

22-Ecza Deposu Denetim Formuna ulaşmak için Tıklayınız

23-Kozmetik Denetim Formuna ulaşmak için Tıklayınız

24-Medikal Gaz Satış Yeri Kontrol Formuna ulaşmak için Tıklayınız

25-Aktar ve Bitkisel Drog Satış Yerleri Denetim Formuna ulaşmak için Tıklayınız

26-Medikal Gaz Satış Yeri Müracaatı Belgeleri İçin Tıklayınız

27-Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi Kontrol Formu için Tıklayınız

28-İmha Edilecek Psikotrop İlaçlar Formu için Tıklayınız

29-Eczane Devir Tutanağı için Tıklayınız

30-Muvazaa Değerlendirmesinde İstenen Belgeler için Tıklayınız

31-Taahhütname  için Tıklayınız

32-İkinci Eczacı Tayinide İstenilen Belgeler

33-Kontrolle Tabi Reçetelerin (Yeşil-Kırmızı-Mor-Turuncu-TNF Blokerleri) Teslimi İçin Dilekçe Örneği

34-Hemofili Reçete Bildirim Formu

35-Kan Ürünü Reçete Formu

36-Yeşil -Kırmızı Reçete Formu
37-Eczane Kapanış / Askıya Alma / Geçici Kapatma
38-Aktar Baharatçılar Kontrol Formu
39-Yardımcı Eczacı Atama İşlemleri

 

 

 

Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Birimi

Görev Tanımı

 

1- Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,

2- Özek yataklı sağlık kurum ve kuruluşların denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak,

3- Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama ve diğer sağlık hizmetlerinin il düzeyinde izin, tescil ve denetimi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

4- Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

5- Özel sağlık kuruluşlarının çalışan güvenliğine yönelik iş ve işlemleri yapmak,

6- Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikayetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

7- Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

8- İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi

Görev Tanımı

1- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

2- Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarının uygulanmasını denetlemek,

3- Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile tıbbi cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,

4- Hayati önemi haiz tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak,

5- Tıbbi cihazlar için onaylanmış kuruluşların lisans, ruhsat ve izinlerinin denetimini yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

6- Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

7- Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirimyöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,

8-  Tıbbi cihaz ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde takip etmek,

9- Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

10- Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek,

11- Ortez -Protezleri ısmarlama olarak üreten ve / veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,

12- Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ile malzemenin üretildiği ve depolandığı işyerlerinin mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, denetim yapmak, mevzuata uymayanları ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,

13- Tıbbi cihaz satış yrleri ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek,

14- Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

15- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Medikal Sorumlu Müdür ve Çalışan Eleman Eğitim Duyurusu İçin

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği İle İlgili Yeni Klavuz İçin

 

Sağlık Hizmetleri Denetleme Birimi

Görev Tanımı

 

1- Sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek,

2- Özel hastane, ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimlerini yapmak,

3- Kamu sağlık tesislerinin denetimlerini yapmak,

4- Özel ağız diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının denetimlerini ilgili şube ile koordineli olarak yapmak,

5- Denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek,

6- Yıllık denetim planını hazırlamak,

7- Yapılan denetimlere ilişkin olarak yıllık denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Bakanlığa bildirmek,

8-  Denetim sonuçlarını ilgili şubelere iletmek,

9- Denetleyicilere yönelik yapılacak olan eğitimleri düzenlemek,

10- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Sağlık Meslekleri Birimi

Görev Tanımı


1- İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

2- Psiko-teknik merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış, kapanış iş ve işlemlerini yürütmek,

3- Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

4- İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

5- İzinsiz ve / veya yetkisiz sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikayetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

6- Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

7- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Hizmetleri Birimi

Görev Tanımı

 

1. Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek,

2. Özel laboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek,

3. Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

4. Evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerini yürütmek,

5. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

6. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.