overlay

Görev Tanımı

Görev Tanımı

1 ) İl genelindeki kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme uygulamalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

2 ) İldeki tüm özel ve kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılmasını sağlamak, toplantılar yapmak ve eğitim organize etmek.

3 ) SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının sağlıkta kalite çalışmaları doğrultusunda istenen hasta ve çalışan memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yaptırmak; İl genelindeki sağlık kurum ve kuruluşların kalite yönetim sistemi uygulamalarındaki gelişmelerini, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak üzere toplantı ve eğitim organize etmek.

4 )  Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak.

5 ) İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Bakanlığa bildirmek.
Bakanlıkça o ilde görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak.

6 ) İldeki Bakanlıkça belirlenen sağlık kurum ve kuruluşlarını SKS çerçevesinde değerlendirmek, kurum ve kuruluşların SKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek.

7 ) İldeki Bakanlıkça belirlenen kurum ve kuruluşlara ait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek.

8 ) Hizmetleri; kanun, yönetmelik, genelgeler gibi ilgili mevzuatlar ve kalite yönetim sistemi doğrultusunda amaç ve hedeflere uygun olarak planlamak, yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.

9 ) Bakanlık ve Müdürlük Makamının uygun gördüğü görevleri yerine getirmektir.