Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanlığı
25 Ağustos 2021

Ağız ve Diş Sağlığı Birimi

Görev Tanımı

1-   Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek, hizmetleri izlemek, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçlarını planlamak, Bakanlığa göndermek.

2- Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarının ve diş protez laboratuvarlarının mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, mevzuata uymayanları ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açmak, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,

3-  İzinsiz ve/veya yetkisiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikayetleri değerlendirmek ve gerekli yaptırımları uygulamak,

4- Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

5-  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Form ve Dökümanlar


1- ACİL SETİNDE BULUNMASI GEREKENLER LİSTESİ

2- ADSM AÇMA BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

3- AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ

4- BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ CİHAZ LİSTESİ

5- GENEL ANESTEZİ ÜNİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM LİSTESİ

6- MUAYENEHANE BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

7- POLİKLİNİK AÇMA BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

8- SAĞLIK KURULUŞUNUN DEVRİNDE RUHSATNAME İÇİN GEREKLİ BELGELER

9- SAĞLIK KURULUŞUNUN KAPATILMAK İSTENMESİ HALİNDE İSTENECEK BELGELER

10- SEDASYON VE GENEL ANESTEZİ BİRİMİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM İLE İLAÇ LİSTESİ


Eczacılık Birimi

Görev Tanımı

 

1-   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev alanına giren ilaç ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması, kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

2-   Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarının uygulanmasını denetlemek,

3-   Görev alanına giren ilaç ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilaç ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,

4-   Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak,

5- Görev alanına giren ilaç ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

6-   Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,

7-   İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde takip etmek,

8-   Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlemek, faaliyetlerini izlemek, denetlemek,

9-   Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarlar ile kontrole tabi müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek, düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak,

10- Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kan ürünlerine mahsus reçetelerin sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı ile hemofili teşhisli hastalara hemofili takip karnesi düzenlemek,

11-   Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

12-   Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

13-   İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Form ve Dökümanlar

 

AKTAR BAHARAT

1-BİTKİSEL DROG SATIŞ YERLERİ İŞLEMLERİ
2-AKTAR BAHARAT DENETİM FORMU

DİĞER

Aile Hekimliği Kırmızı, Yeşil Reçete Talep Dilekçesi
DOZ DÜZELTME DİLEKÇESİ

ÖZEL MUAYENEHANE GLN TALEBİ VE REÇETESM SİSTEMİNE TESİS EKLENMESİ


ÖZEL HASTANE

1- ÖZEL HASTANE ECZANESİ AÇILIŞINDA GEREKLİ BELGELER
2- ÖZEL HASTANEYE MESUL MÜDÜR ECZACI TAYİNİNDE GEREKLİ BELGELER

SERBEST ECZANE

1-SERBEST ECZANE AÇILIŞINDA GEREKLİ BELGELER

2-SERBEST ECZANE DEVRİNDE GEREKLİ BELGELER
3-SERBEST ECZANE NAKLİNDE GEREKLİ BELGELER
4-SERBEST ECZANE VERESE İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER
5-SERBEST ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİNİNDE GEREKLİ BELGELER
6-SERBEST ECZANEYE İKİNCİ ECZACI TAYİNİNDE GEREKLİ BELGELER
7-YARDIMCI ECZACI TAYİNİNDE GEREKLİ BELGELER
8-YARDIMCI ECZACI AYRILIŞINDA GEREKLİ BELGELER
9-MUVAZAA DEĞERLENDİRMESİNDE İSTENEN BELGELER
10-KISA SÜRELİĞİNE (15 GÜNE KADAR) ECZACI GÖREVLENDİRME TALEBİ
11-SERBEST ECZANE TADİLATINDA GEREKLİ BELGELER
12-SERBEST ECZANE KAPATMA VE GEÇİCİ KAPALI TUTMA
13-SERBEST ECZANE KAPATMA GEÇİCİ KAPATMA TUTANAĞI
14-SERBEST ECZANEDE VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİLECEK İMHA EDİLECEK İLAÇLARDA İZLENECEK YOL
15-AYLIK RENKLİ REÇETE TESLİM FORMU
16- İLAÇ GÜVENLİK İZLEM FORMU TNF BLOKÖRLERİ
17-NARKOTİK PSİKOTROP İMHA FORMU
18-DEVİR TUTANAĞI
19-Eczane Denetim formu


 

Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Birimi

Görev Tanımı

 

1- Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,

2- Özek yataklı sağlık kurum ve kuruluşların denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak,

3- Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama ve diğer sağlık hizmetlerinin il düzeyinde izin, tescil ve denetimi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

4- Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

5- Özel sağlık kuruluşlarının çalışan güvenliğine yönelik iş ve işlemleri yapmak,

6- Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikayetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

7- Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

8- İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi

Görev Tanımı

1- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

2- Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarının uygulanmasını denetlemek,

3- Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile tıbbi cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,

4- Hayati önemi haiz tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak,

5- Tıbbi cihazlar için onaylanmış kuruluşların lisans, ruhsat ve izinlerinin denetimini yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

6- Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

7- Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirimyöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,

8-  Tıbbi cihaz ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde takip etmek,

9- Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

10- Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek,

11- Ortez -Protezleri ısmarlama olarak üreten ve / veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,

12- Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ile malzemenin üretildiği ve depolandığı işyerlerinin mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, denetim yapmak, mevzuata uymayanları ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,

13- Tıbbi cihaz satış yrleri ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek,

14- Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

15- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Medikal Sorumlu Müdür ve Çalışan Eleman Eğitim Duyurusu İçin

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği İle İlgili Yeni Klavuz İçin

 

Sağlık Hizmetleri Denetleme Birimi

Görev Tanımı

 

1- Sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek,

2- Özel hastane, ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimlerini yapmak,

3- Kamu sağlık tesislerinin denetimlerini yapmak,

4- Özel ağız diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının denetimlerini ilgili şube ile koordineli olarak yapmak,

5- Denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek,

6- Yıllık denetim planını hazırlamak,

7- Yapılan denetimlere ilişkin olarak yıllık denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Bakanlığa bildirmek,

8-  Denetim sonuçlarını ilgili şubelere iletmek,

9- Denetleyicilere yönelik yapılacak olan eğitimleri düzenlemek,

10- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Sağlık Meslekleri Birimi

Görev Tanımı


1- İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

2- Psiko-teknik merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış, kapanış iş ve işlemlerini yürütmek,

3- Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

4- İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

5- İzinsiz ve / veya yetkisiz sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikayetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

6- Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

7- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Hizmetleri Birimi

Görev Tanımı

 

1. Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek,

2. Özel laboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek,

3. Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

4. Evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerini yürütmek,

5. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

6. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.