Görev ve İletişim
18 Haziran 2018

Görevlerimiz:

Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili:

1) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak

2) Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği

içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak

3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

4) İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde personelin hizmetiçi eğitimlerinin

plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak

5) Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili şube müdürlüğü ile işbirliği yaparak sağlamak

6) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere İl’deki sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak

7) İlgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen

aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak

8) Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak

9) Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin

ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak

10) Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini

işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

11) İl’de Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, İl Odak Noktası

işlevini yürütmek; Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak İl’deki faaliyetleri ilgili

kurum ve kuruluşlarla koordine etmek

12) Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın

incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar

incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili

kurumlara ve Kuruma bildirimini yapmak

13) Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya

meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili şube müdürlükleriyle birlikte yapılmasını

sağlamak

14) Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta,

evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatırılarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip

etmek

15) İl’de sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek

16) Salgın afet planlarının yapılmasını; gereken malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasını sağlamak

17) İlgili şube müdürlüğü, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan

hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek

18) Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak

araştırma projeleri hazırlamak ve Kurumca onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak

19) Konusu ile ilgili hizmetlerde İl Hıfzıssıhha Kuruluna katılmak

20) İstatistik bilgilerinin toplanmasında ilgili şube müdürlüğüne yardımcı olmak

21) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak

Tüberküloz İle İlgili:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve

değerlendirmek

2) Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü planlamasını ilgili şube

müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak

3) İl’deki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)

çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

4) Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten birimlerinin

çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek

5) İl’deki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi

faaliyetlerini yürütmek

6) Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının ve halkın

farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek

7) Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak

8) Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca dirençli

vakaların takibini yapmak ve yaptırmak

9) Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili şube müdürlükleriyle koordine etmek

ve yürütmek

10) Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek

11) Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağına ulaştırılarak incelemelerinin

yapılmasını sağlamak

12) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda

diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

13) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak

Aşı Programları İle İlgili:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak

2) Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insangücü, araç-gereç, aşı, antiserum, enjektör

vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken

tedbirleri almak

3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda

diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

4) Sağlık hizmet birimlerinin aşı, antiserum, enjektör vb. diğer ihtiyaçlarını tespit etmek ve

soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak

sağlamak

5) İl’de aşı depolanan tüm birimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu denetlemek

6) Kurum tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak,

bildirimini yapmak

7) Kurum tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik

eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek

8) Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek

9) Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek

10) Birimlerin bağışıklama hizmetlerini koordine etmek, soğuk zincir uygulamalarını,

hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek

11) Bağışıklama programlarına toplumun katılımını artıracak faaliyetler planlamak ve

yürütmek

12) Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak

13) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak

PERSONELİMİZ VE İLETİŞİM:

BİRİM

PERSONEL

TELEFON

BULAŞICI HASTALIKLAR, AŞI PROGRAMLARI VE TÜBERKÜLOZ BİRİMİ

BİRİM UZMANI

DR. TUBA NUR ÖZDEN

(0236) 237 67 02-03-07 (Dah.1408)

 

GSM: 0530 936 92 58

Faks: (0236) 237 67 13

BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ

VHKİ PINAR KIVANÇ USLU
VHKİ MERYEM SÜREL
VHKİ DİLEK KARAŞAHİN
VHKİ ÖZLEM ER
HEM. HATİCE YAŞLI
EBE SELDA GÖKMEN
EBE YASEMİN GÜLBAY
S.M.KERİM YILDIRIM
UZM.DR.GONCA ATASOYLU

(0236) 237 67 02-03-07 (Dah.1410)

 

GSM: 0530 936 92 58

AŞI PROGRAMLARI BİRİMİ

HEM.REYHAN ŞAHİN
EBE YASEMİN GÜLBAY
S.M.KERİM YILDIRIM
UZM.DR.GONCA ATASOYLU

(0236) 237 67 02-03-07 (Dah.1409)

GSM: 0530 936 92 58

MERKEZ AŞI DEPOSU VE DAĞITIM:

S.M.EMİN KAÇMAZ
S.M.SERKAN ÇİFTÇİ
ŞOFÖR MUSTAFA KÖSE

(0236) 237 98 26

 

GSM: 0530 936 92 57

TÜBERKÜLOZ BİRİMİ

HEM. HATİCE YAŞLI

(0236) 237 67 02-03-07 (Dah.1410)

 

GSM: 0530 936 92 58